Všeobecné podmínky pro pobyty v objektu “Chalupamix.cz” (UBYTOVACÍ ŘÁD)

I.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi pronajímatelem ubytování “chalupamix.cz” a zákazníky tohoto ubytovacího zařízení.

II.

SMLUVNÍ VZTAH mezi majitelem objektu a zákazníkem VZNIKNE AŽ PO PODPISU SMLOUVY O UBYTOVÁNÍ oběma stranami a PŘIPSÁNÍM PLATBY V DOBĚ SPLATNOSTI na níže uvedený účet majitele. Toto se děje na základě písemné objednávky, zákazníkem řádně vyplněné, odeslané přes kontaktní formulář a potvrzené majitelem objektu. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami. Za smluvní závazky dalších osob ve skupině odpovídá zákazník, který tuto přihlášku odeslal (kontaktní osoba).

III.

Ceny jsou uvedeny v ceníku na webových stránkách www.chalupamix.cz

IV.

Objekt se pronajímá jako celek. V letní sezóně jsou pobyty pouze týdenní (sobota – sobota). Majitel se po dobu vašeho pobytu v objektu nezdržuje, může však v průběhu pobytu zkontrolovat, zda jsou dodržovány ubytovací podmínky a zda se v objektu nenachází osoby, které nejsou řádně ubytovány.

V.

ZAHÁJENÍ POBYTU: sobota v čase 14.00 – 16.00 hod. Pokud nebude obsazen termín předcházející Vašemu pobytu, je po domluvě s majitelem možný i dřívější nástup na pobyt.

UKONČENÍ POBYTU: objekt je nutné předat majiteli v původním stavu nejpozději do 9:00 hod.

VYBAVENÍ OBJEKTU: kuchyňská linka vybavená běžným nádobím, indukční varná deska, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, chladnička, TV, rádio. Součástí objektu je venkovní posezení a gril. Parkování na soukromém pozemku přímo u objektu. Ložní prádlo v rámci pobytu poskytuje zdarma majitel objektu, ostatní hygienické prostředky, ručníky a osušky je nutné vzít s sebou!

ÚKLID OBJEKTU: zákazník je povinen po sobě vždy provést úklid – řádně umýt použité nádobí, uložit a uklidit věci na původní místo, uklidit venkovních prostor, stáhnout a uložit použité povlečení na předem určené místo, soc. zařízení uvést do původního stavu, vysát plovoucí podlahy v podkroví, vytřít vydlážděné plochy mopem a vysát koberec v přízemí. V případě, že nebude objekt řádně uklizen, bude od složené kauce odečtena částka Kč 1.000,– za úklid.

VI.

OBJEDNÁVKA UBYTOVÁNÍ: majitel objektu přijímá písemné objednávky zaslané prostřednictvím mailu nebo kontaktního formuláře. V případě telefonické objednávky Vám obratem sdělíme, zda je Vámi požadovaný termín volný a v kladném případě Vám budeme tento termín předběžně rezervovat po dobu následujících 3 kalendářních dnů. Telefonickou objednávku musíte následně ještě potvrdit písemnou formou (e-mailem). V této době je bezpodmínečně nutné uhradit bankovním převodem CELKOVOU ČÁSTKU POBYTU a DORUČIT ZPĚT VYPLNĚNOU A PODEPSANOU SMLOUVU O UBYTOVÁNÍ. Nesplněním této podmínky se předběžná rezervace RUŠÍ a tento termín bude VOLNÝ pro jiné zájemce o ubytování!

Číslo účtu: 541640801/0100
Variabilní symbol: číslo rezervace (bude sděleno majitelem objektu)
Konstatní symbol: 308

Po připsání platby na náš účet a po doručení vyplněné a podepsané smlouvy o ubytování, Vám bude zasláno e-mailem “potvrzení o přijetí platby a vzniku smluvního vztahu”. Od této doby je objednávka pro zákazníka i majitele objektu závazná.

VII.

STORNO PODMÍNKY: v případě odstoupení zákazníka od smlouvy, lze toto učinit bez udání důvodu a to pouze v písemné podobě (e-mail). Majitel objektu rovněž písemně musí storno zákazníkovi řádně potvrdit. Rozhodné je datum doručení mailu majiteli objektu.

Storno do 60 kalendářních dnů před datem zahájení pobytu bez poplatku
Storno 60 – 30 kalendářních dnů před datem zahájení pobytu 25%
Storno 30 – 10 kalendářních dnů před datem zahájení pobytu 60%
Storno 10 – 5 kalendářní dnů před datem zahájení pobytu 80%
Storno 5 – 1 kalendářní den před datem zahájení pobytu 100%

V případě, že zákazník nedorazí a neobsadí objekt ubytování do 24 hodin od data zahájení pobytu a nedá ani žádnou informaci o případném pozdějším nástupu majiteli objektu (telefonicky nebo e-mailem), pobyt se RUŠÍ BEZ NÁHRADY a majitel si VYHRAZUJE PRÁVO OBJEKT PRONAJMOUT NOVÉMU ZÁJEMCI O UBYTOVÁNÍ.

OSTATNÍ PODMÍNKY:
1. V případě, že zákazník ze svého rozhodnutí ukončí nebo přeruší svůj pobyt před sjednaným termínem odjezdu, nevzniká mu nárok na žádnou kompenzaci za zaplacenou cenu ubytování, ani její poměrnou část.

2. Majitel objektu požaduje zaplacení storno poplatků i v případě závažných důvodů, pro tento účel doporučujeme sjednat individuální pojištění proti storno poplatkům a náhradu nárokovat příslušné komerční pojišťovně.

3. Zákazník nese plnou trestní i finanční zodpovědnost v případě nutnosti zásahu složek integrovaného záchranného systému vyplývající z jakýchkoliv důvodů, případně jednání zákazníka ubytovaného v objektu.

4. V případě vzniku vážných provozních důvodů ještě před nástupem hostů na pobyt je majitel objektu rovněž oprávněn odstoupit od smlouvy. V takovém případě je majitel povinen o tomto zákazníka okamžitě písemně e-mailem a současně telefonicky vyrozumět a vrátit zákazníkovi bezhotovostně na jeho účet celkovou výši uhrazené platby.

VIII.

ZÁKAZNÍK JE POVINEN:

1. Dodržovat a řídit se všeobecnými podmínkami pro pobyty v OBJEKTU “chalupamix.cz”

2. V případě hrubého porušení těchto ubytovacích podmínek je majitel objektu oprávněn uložit sankci ve výši 2.000 Kč s okamžitou splatností v hotovosti, případně odstoupit od smlouvy a okamžitě ukončit pobyt celé skupiny, přitom nemá zákazník nárok na jakoukoliv náhradu.

3. V případě zjištění nebo způsobení vážných závad nebo poruch během pobytu, které by bránily bezproblémovému užívání objektu, je zákazník povinen neprodleně vyrozumět majitele, aby se zamezilo případným škodám na majetku a mohla být sjednána náprava v dostatečném časovém předstihu před příjezdem dalších hostů – v opačném případě bude majitel objektu nárokovat finanční kompenzaci za způsobenou škodu či ušlý zisk.

4. V celém objektu platí PŘÍSNÝ ZÁKAZ: KOUŘENÍ, používání otevřeného ohně (vyjma venkovního grilu), POUŽÍVÁNÍ ZÁBAVNÍ PYROTECHNIKY a odhazování nedopalků cigaret v okolí objektu mimo k tomu určená místa. DOMÁCÍ ZVÍŘATA NEJSOU POVOLENA! Nedodržování těchto nařízení, jakož i SVÉVOLNÉ NAVÝŠENÍ POČTU OSOB V OBJEKTU, kdykoliv během pobytu bez vědomí majitele, či zjištění úmyslného poškozování nebo ničení pronajatých prostor, nebo jeho zařízení, se považuje za HRUBÉ PORUŠENÍ UBYTOVACÍCH PODMÍNEK se všemi z toho plynoucími DŮSLEDKY!!!

5. Každé poškození nebo zničení pronajatých prostor, nebo jeho vybaveni, je zákazník povinen nahlásit při ukončení pobytu ubytovateli a škodu uhradit na vlastní náklady ihned na místě, nebo se odečte ze složené kauce v případě, že nebude způsobena škoda větší. Ubytovatel je oprávněn tuto škodu uplatňovat po zákazníkovi (kontaktní osobě), jako na zástupci skupiny ubytovaných, popř. na osobě, která tuto škodu způsobila (pokud je známa), a to včetně všech souvisejících nákladů a ušlého zisku. Zákazník (kontaktní osoba) se zavazuje poskytnout majiteli objektu k řešení škodní události veškerou potřebnou součinnost. Bez výslovného souhlasu majitele objektu je zakázáno jakékoliv přemísťování nábytku a ostatního vybavení objektu.

6. Nenechávat děti bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostředním okolí. Za jejich bezpečnost a jimi způsobené škody zodpovídají vždy rodiče nebo jejich zákonní zástupci. Neobtěžovat ubytované v sousedních objektech a majitele okolních nemovitostí nadměrným hlukem po 22.hod.

7. Při každém opuštění objektu nebo vzdálení se od něj, tento řádně uzamknout, včetně uzavření oken. Chránit majetek ubytovatele proti poškození nebo zcizení uložením do uzamykatelných k tomu určených prostor.

8. V objektu je nutné se přezouvat!!! – vhodnou domácí obuv na přezutí si vezměte s sebou.

9. Udržovat v celém objektu a jeho okolí pořádek.

10. Při použití zahradního grilu dbát na maximální bezpečnost při manipulace s ohněm a pohybu všech ubytovaných osob v jeho okolí, tak aby nedošlo k úrazu. Zákazník je povinen použitý gril při ukončení pobytu řádně vyčistit.

11. Po ukončení pobytu je zákazník povinen pronajaté prostory a příslušenství uvést do původního stavu.

12. Zákazník je povinen během pobytu umožnit ubytovateli vstup do objektu a všech jeho částí za účelem kontroly stavu, opravy nebo na základě jiných oprávněných důvodů. Dále je povinen umožnit ubytovateli provádění údržbových a servisních prací dle potřeby a po vzájemné dohodě.

13. V ceně pobytu není obsaženo pojištění. Objednané služby a veškeré atrakce využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku, a odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě, majitel objektu neodpovídá.

14. Při nástupu na pobyt složit vratnou kauci ve výši 5.000 Kč, (cizí státní příslušníci 10.000 Kč nebo 400 €).

15. Při nástupu na pobyt předložit ubytovateli doklady totožnosti všech ubytovaných osob.

16. Při ukončení pobytu uhradit v hotovosti částku za el. energii dle skutečné spotřeby a stavu elektroměru dle aktuální sazby za kWh.

17. Před ukončením pobytu vyčkat na příjezd majitele (pověřené osoby) a provést řádné předání objektu. Pokud tak neučiní, kauce propadá. Tím není dotčeno právo majitele objektu domáhat se náhrady škody v případě, že bylo následně zjištěno poškození, zničení či odcizení jeho majetku.

IX.

Tyto všeobecné ubytovací podmínky nabývají účinnosti dne 1.4. 2020 Zákazník odesláním objednávky stvrzuje, že s ubytovacími podmínkami souhlasí a zavazuje se je i s ostatními ubytovanými osobami dodržovat. Dále se zavazuje, že tyto osoby s ubytovacím řádem a podmínkami pobytu řádně seznámí.